(021) 445 159 59    :نمایندگی 1725
ساعت کار : همه روزه 8 الی 18
سوالات متداول
نمایندگی فروش کد 1725
سوالات متداول
سوال

سوالات متداول

قطعات اصلی شرکت کرمان موتور کدام اند و چرا از قطعات اصلی استفاده کنیم؟

قطعات اصلی شرکت کرمان موتور قطعاتی هستند که به طور کامل با قطعات به کار رفته در هنگام تولید خودرو در شرکت کرمان موتور سازگاری دارند. هم چنین قطعات اصلی در فضایی سخت گیرانه، تحت نظارت مدیریت تولید و بازرسی کیفی تولید شدهاند. عدم استفاده از قطعات اصلی موجب آسیب رسیدن به خودرو شما و یا حادثه می گردد.
این سوال مفید بود؟
بله
خیر
این سوال برای   1  کاربر مفید بوده است.
سوال

سوالات متداول

قطعات اصلی شرکت کرمان موتور کدام اند و چرا از قطعات اصلی استفاده کنیم؟

که به طور کامل با قطعات به کار رفته در هنگام تولید خودرو در شرکت کرمان موتور سازگاری دارند. هم چنین قطعات اصلی در فضایی سخت گیرانه، تحت نظارت مدیریت تولید و بازرسی کیفی تولید شدهاند. عدم استفاده از قطعات اصلی موجب آسیب رسیدن به خودرو شما و یا حادثه می گردد.
این سوال مفید بود؟
بله
خیر
این سوال برای   1  کاربر مفید بوده است.
سوال

سوالات متداول

قطعات اصلی شرکت کرمان موتور قطعاتی هستند?

قطعات اصلی شرکت کرمان موتور قطعاتی هستند که به طور کامل با قطعات به کار رفته در هنگام تولید خودرو در شرکت کرمان موتور سازگاری دارند. هم چنین قطعات اصلی در فضایی سخت گیرانه، تحت نظارت مدیریت تولید و بازرسی کیفی تولید شدهاند. عدم استفاده از قطعات اصلی موجب آسیب رسیدن به خودرو شما و یا حادثه می گردد.
این سوال مفید بود؟
بله
خیر
این سوال برای   1  کاربر مفید بوده است.